Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO DENTAL DRILL.PL

 

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dentaldrill.pl jest Grażyna Sonnenberg, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą Dendrill Grażyna Sonnenberg, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6311814587, nr REGON 240452992, pod adresem: ul. Niedziałkowskiego 49, 41-800 Zabrze, zwaną dalej „Administratorem”.

1.2.Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.Kontakt z Administratorem jest możliwy pod nr tel.: 662 120 104, lub pod adresem e-mail: shop@dentaldrill.pl

1.4. Użytkownikami Sklepu – Klientami, są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora i dokonujące zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego: dentaldrill.pl

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.Umożliwienie Klientom korzystania ze sklepu internetowego, przez co należy rozumieć:

2.1.1.Realizację Umowy Sprzedaży w ramach sklepu, w tym w szczególności składania i realizacji zamówień dokonywanych w ramach sklepu internetowego. Podstawę prawna zbierania tych danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane zebrane na tej podstawie będą przechowywane przez cały czas trwania Umowy i wynikających z niej obowiązków prawnych.

2.1.2.Umożliwienie rejestracji konta klienta w sklepie internetowym i zapewnienia jego obsługi. Dane będą przechowywane do czasu usunięcia konta, przez Klienta, lub Usunięcia go przez Administratora.

2.2. Zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Klientów regulaminu Sklepu Internetowego.

2.3. Realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości, w tym: wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK . Dane Klientów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością.

2.4. Analiza ruchu Klientów w Sklepie Internetowym, prowadzenie statystyk, badanie opinii Klientów. Dane zbierane są w celu optymalizacji strony i przystosowywania jej do potrzeb klientów. Dane będą przechowywane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń stron Umowy Sprzedaży.

2.5 W celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Klientem a Administratorem, między innymi w celu umożliwienia odpowiedzi na pytania Klientów kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

 

 

3. JAKIE DANE OSOBOWE KLIENTÓW SĄ PRZETWARAZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

3.1.Klient dobrowolnie podaje dane, potrzebne do korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego Administratora.

3.2. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

3.2.1. imię i nazwisko

3.2.2. Nazwę Firmy Klienta

3.2.3. Numer Identyfikacji podatkowej NIP

3.2.4. adres prowadzenia działalności gospodarczej / miejsca wykonywania działalności do której Klient zakupuje przedmioty w Sklepie Administratora

3.2.5. numer telefonu

3.2.6. adres doręczenia, jeżeli jest inny niż powyższy

3.2.7. adres e-mail;

3.3. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Administratora, serwery, z których korzysta Administrator, w sposób zautomatyzowany zapisują tzw. logi systemowe, czyli informacje, takie jak: czas wizyty Klienta, adres IP urządzenia z którego w tym czasie korzysta, , adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

3.4. Korzystanie z plików cookies.

Sklep Internetowy Administratora korzysta automatycznie z plików cookies. Cookies są to pliki zawierające informacje tekstowe, które są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzysta Klient przy przeglądaniu zawartości Sklepu. Klient może zarządzać plikami cookies, z poziomu swojej przeglądarki, w tym usuwać pliki cookies lub blokować ich wykorzystywanie.

Informacje na temat plików cookies można przeczytać na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

3.4.1 Sklep Administratora korzysta z plików cookies w celu

- identyfikacji Klienta w Sklepie, szczególnie w celu zapamiętania urządzenia klienta i ułatwieniu wyświetlania się na nim sklepu Administratora

- w celu zapamiętania wybranych przez Klienta ustawień

- zapamiętywania operacji dokonywanych przez klienta w sklepie, w tym między innymi, zapamiętywanie produktów w koszyku,

- identyfikacji zalogowanego klienta, zapamiętywaniu jego danych logowania, utrzymaniu jego sesji

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia

 4PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

4.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

4.2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

4.3. art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów podatkowych 

4.4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

4.5. Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług w ramach Sklepu Internetowego.


5. ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

5.1 Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

5.2. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO,

5.3. Dane osobowe Klientów Sklepu będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę, lub będzie to konieczne w celu realizacji Umowy Sprzedaży i wynikającej z niej obowiązków regulowanych przez obowiązujące przepisy prawa lub żądanie instytucji państwowych.

5.4.Administrator udostępni dane zaufanym osobom trzecim, jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług umożliwiających wykonanie przez Administratora, zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży. W tym zakresie udostępni niezbędne dane:

5.4.1. do biura rachunkowemu Administratora

5.4.2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską, przez które dostarcza towar do Klienta

5.4.3. podmiotom świadczącym usługę hostingu

5.4.4. Firmie będącej dostawcą oprogramowania do funkcjonowania i obsługi Sklepu Internetowego

5.4.5. Firmom finansowym obsługującym transakcje.

6. PRAWA KLIENTÓW DOTYCZĄCE ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy klient naszego Sklepu Internetowego, ma prawo zarządzać swoimi danymi osobowymi, zbieranymi i wykorzystywanymi na stronie naszego Sklepu. W szczególności ma prawo do:

6.1.Dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO)

6.2. Do ograniczenia ich przetwarzania na podstawie art. 18 RODO

6.3 Do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO

6.4. Do przeniesienia danych do innego administratora na podstawie art. 20 RODO

6.5 Do żądania usunięcia Danych osobowych na podstawie art. 21 RODO o ile ich usunięcie nie spowoduje następstw niezgodnych z prawem.

6.5.1. Żądanie usunięcia danych, powinno mieć formę pisemną i powinno być przesłane na adres Administratora: Dendrill, ul. Niedziałkowskiego 49, 41-800 Zabrze, lub droga mailową na adres: shop@dentaldrill.pl.

6.6. Każdy Klient, który uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl