Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENTAL DRILL

 

Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod domeną: dentaldrill.pl. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę, Firmę Dendrill Grażyna Sonnenberg z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Niedziałkowskiego 49, wpisaną do rejestru CEIDG pod nr REGON 240452992 , NIP 6311814587.

adresy email: shop@dentaldrill.pl, dentaldrill02@gmail.com

 

1. DEFINICJE:

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.dentaldrill.pl

SPRZEDAWCA – Firma Dendrill Grażyna Sonnenberg, z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. Niedziałkowskiego 49

KLIENT - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,będąca profesjonalistą, która korzysta ze Sklepu i zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą a zakupione na mocy tej Umowy produkty zamierza wykorzystywać do celów zawodowych.

DANE OSOBOWE - przetwarzamy dane osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto). Podanie tych danych jest dobrowolne a jednocześnie niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży. Ich są to wszystkie niezbędne dane, które użytkownik podaje podczas rejestracji i tworzenia konta Klienta. Ich nie podanie skutkuje odmową zawarcia umowy.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktów, zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

PRODUKT – oferowana w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

CENA - cena uwidoczniona w Sklepie przy danym Towarze, wyrażona brutto ( zawierająca podatek VAT) w złotych polskich.

KONTO KLIENTA - dostępne dla danego Klienta po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) konto w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z dodatkowych funkcjonalności Sklepu, takich jak sprawdzanie stanu realizacji Zamówienia, sprawdzanie historii Zamówień.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT - osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ,nabywającą Towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sprzedawca, sprzedający swoja ofertę za pośrednictwem sklepu dentaldrill.pl, zastrzega, że kieruje swoją ofertę, wyłącznie do Klientów, których działalność zawodowa bezpośrednio związana jest z wykorzystaniem oferowanych w sklepie przedmiotów, do celów zawodowych Klienta.

2.2. Zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawca informuje, że w sklepie dentaldrill.pl, treści dotyczą a produkty mogą być wyrobami medycznymi i jako takie mogą być niebezpieczne dla zdrowia. 

2.3. Informacje o Towarach zawarte na Stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.4 Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

2.5 Klientom, którzy dokonają rejestracji w Sklepie, mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą Sprzedawcy.

2.6 Każda Umowa Sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu, którego dotyczy niniejszy regulamin, ma charakter jednorazowy.

2.7 Sprzedaż Towarów będących wyrobami medycznymi odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.

2.8 Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest Firma Dendrill Grażyna Sonnenberg, zarejestrowana w CEiDG pod adresem: ul. Niedziałkowskiego 49, 41-800 Zabrze, NIP 6301814587, REGON 240452992

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1 Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego, świadczy usługi elektroniczne w zakresie:

Przeglądania Towarów dostępnych w Sklepie

Składania zamówień za pomocą Formularza Zamówień – Koszyka

Umożliwienia zapłaty za towar za pośrednictwem operatorów oferowanych przez Shoper Płatności

Umożliwienia założenia własnego Konta Klienta w Sklepie

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem elektronicznym Sprzedawcy: komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do internetu, dostęp do internetu

3.3. Możliwość korzystania z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższe, Safari w wersji 1.0 i wyższej. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.4. Możliwość korzystania z poczty elektronicznej.

3.5. Korzystanie z usług elektronicznych przez Klienta w sklepie Sprzedawcy, jest nieodpłatne.

3.6 Klient korzystający ze Sklepu Internetowego, jest zobowiązany do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Informacje o produktach, ich opisy, parametry techniczne, ceny, ogłoszenia i reklamy, podane na stronach Sklepu Internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2 Cena Produktu, podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera: kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3 Cena Produktu w Sklepie Internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Klient, zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, składając zamówienie. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą Formularza Zamówień.

4.5 Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, poprzez wysłanie do Klienta wiadomości na wskazany w formularzu zamówienia adres e -mail Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.6 Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca może bez podania przyczyny anulować je w części lub w całości. W przypadku anulowania całości zamówienia, które zostało już opłacone - Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia całości wpłaconej przez Klienta kwoty bezzwłocznie. W przypadku anulowania części zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia bezzwłocznie różnicy.

4.7 Sprzedawca zastrzega, że termin wysyłki zamówienia, wskazany w Formularzy Zamówienia, jest terminem orientacyjnym. Dotyczy min. jednej sztuki zamawianego produktu. Ponieważ w Sklepie internetowym, nie ma możliwości informowania o aktualnej, rzeczywistej ilości produktu w momencie jego zamawiania, może się zdarzyć, że zamawiana ilość sztuk produktu jest mniejsza niż aktualny stan magazynowy. W takim przypadku, czas wysłania produktu się wydłuży, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo, na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

4.8 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży, następuje poprzez:

4.8.1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

4.8.2 - przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na wskazany przez niego adres

4.8.3 – poprzez, przesłanie dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży

4.8.4 - treść Umowy Sprzedaży jest przechowywana w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1. Płatność z odroczonym terminem, wskazanym na fakturze sprzedaży, którą otrzymuję Kupujący razem z zamówieniem. Płatność ta odbywa się po otrzymaniu zamówienia, na konto Sprzedawcy w banku Millennium

nr konta 58 1160 2202 0000 0002 0778 7631

5.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku:
Millennium numer rachunku:
58 1160 2202 0000 0002 0778 7631

5.4. Płatność online których operatorem jest Shoper Płatności.

 

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Zamówienia

6.1. Przesyłka kurierska za pośrednictwem: Poczty Polskiej, In Post Kurier, DHL

6.2 Przesyłka do paczkomatu In Post

6.3 Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: 41-800 Zabrze, ul. Niedziałkowskiego 49

6.4. Koszty dostawy są wskazywane w Formularzy Zamówienia, w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od dnia Zawarcia Umowy Sprzedaży.

  

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1 Klientowi przysługuje prawo reklamacji, gdy Produkt jest niezgodny z Umową i był taki w chwili wydania ( dostarczenia) go Kupującemu.

7.2. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego, Kupujący może składać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@dentaldrill.pl, lub na pisemnie, na adres: Dendrill, ul. Niedziałkowskiego 49, 41-800 Zabrze

7.3. Zgłaszając reklamację, Klient powinien jak najdokładniej opisać przedmiot i powód reklamacji. W zgłoszeniu reklamacyjnym, powinny się znaleźć:

7.3.1. nr i data faktury – dowodu sprzedaży reklamowanego przedmiotu

7.3.2. opis powodu reklamacji

7.3.3.sposób oczekiwanego przez Klienta, załatwienia reklamacji (wymianę na produkt pełnowartościowy lub zwrot pieniędzy)

7.4. Jeżeli reklamacja dotyczy wad technicznych produktu, Klient powinien dostarczyć reklamowany przedmiot do siedziby Sprzedającego, pod adres: Dendrill, ul. Niedziałkowskiego 49, 41-800 Zabrze, chyba że Sprzedawca i Klient ustalą inaczej.

7.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania reklamacji.

7.6 Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji ma formę pisemną i jest wysyłana na podany przez Klienta adres.

 

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

8.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo, odmówienia zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem, który nie spełnia wymogów definicji Klienta, zawartego w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

8.2. Klienci spełniający kryterium Klienta, to lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni, asystentki dentystyczne, weterynarze.

8.3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl